2-izbový byt č. 275, ulica V. Clementisa, reality Trnava.
IMG_0674.jpg
IMG_0677.jpg
IMG_0678.jpg
IMG_0679.jpg
IMG_0681.jpg
IMG_0683.jpg
IMG_0685.jpg
IMG_0686.jpg
IMG_0687.jpg
IMG_0689.jpg
IMG_0690.jpg
IMG_0691.jpg
IMG_0693.jpg
IMG_0695.jpg
IMG_0696.jpg
IMG_0699.jpg
IMG_0700.jpg
IMG_0702.jpg
IMG_0703.jpg
IMG_0704.jpg